Menu

Vedtægter

 

Vedtægterne er vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 30. september 2011.

Du kan hente vedtægterne i PDF-format på dette link

  § 1 Navn og tilhørsforhold
§ 1.1  Foreningens navn er CPH Youth Football Club (CYFC) 
§ 1.2  Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 
§ 1.3  Foreningen er stiftet 30. september 2011 
   
  § 2 Formål
§ 2.1

Give børn og unge mulighed for at spille fodbold så tæt på deres skole og institution som muligt - og så ofte som muligt. Dette skal opnås gennem et tæt samarbejde mellem foreningen, skoler, institutioner og øvrige interesserede samarbejdspartnere.

Drivkræfterne bag ovenstående formål er følgende:

Engagement fra unge
Der skal på alle organisatoriske niveauer være unge med til at præge klubbens udvikling. Det skal opnås ved en dialog med de unge medlemmer, hvor deres input og ideér bliver hørt, for at sikre at CYFC er en attraktiv klub for børn og unge.

Sammenhold / mangfoldighed
I CYFC ønsker vi at skabe et fundament, hvor ingen er hævet over sammenholdet og hvor der er plads til alle uanset sociale baggrunde.

Vi ønsker at skabe sociale bånd, så de unge kan identificerer sig med hinanden, også udenfor fodboldklubben

Talentskabende breddeklub
Gennem struktureret træning, styret af den sportslige ledelse, vil vi uddanne spillere så de på sigt kan indsluses i nogle af de større klubber, som vi ønsker at samarbejde med. Samtidig skal den strukturerede sikre, at CPH Youth FC er en fodboldklub, hvor det først og fremmest handler om at have det sjovt.

   
  § 3 Medlemskab 
§ 3.1 Foreningen optager aktive medlemmer op til 19 år. Desuden optages passive medlemmer over 19 år.
§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
   
  § 4 Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
§ 4.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. De indkomne forslag skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 4.4

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning samt godkendelse heraf.
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.

A. Formand/Kasserer
B. 3 bestyrelsesmedlemmer
C. 1-2 suppleanter

6. Valg af revisor samt én revisorsuppleant.
7. Eventuelt

§ 4.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
§ 4.6 Alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Dog skal børn under 16 år repræsenteres af én forældre. Kun medlemmer over 18 år kan vælges til foreningens bestyrelse.
   
  § 5 Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen i henhold til §4.
Formanden og kassereren vælges for en 2-årig periode, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1-årig periode.
Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige.
Bestyrelsen konstituere sig selv, idet der skal udpeges en næstformand.
§ 5.2 Vedtagelse i bestyrelsen kræver stemmeflertal.
§ 5.3 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved
   
  § 6 Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 6.3 Ved beløb under 10.000 kroner kan kassereren alene underskrive.
   
  § 7 Kontingent
§ 7.1 Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
   
  § 8 Ekstraordinær generalforsamling
§ 8.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
   
  § 9 Regnskab og økonomi
§ 9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 9.2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 9.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
   
  S 10 Opløsning
§ 10.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
§ 10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en fodboldklub i lokalområdet.